24-26 April 2019
Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
Europe/Kiev timezone

Guidelines

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА УМОВИ ПУБЛІКУВАННЯ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для внесення доповіді до програми конференції автори повинні надіслати з 1 по 21 квітня 2019 року:

  • відомості щодо учасників (заповнити реєстраційну форму);
  • електронну версію матеріалів тез доповіді у форматі Rich Text Format (rtf);
  • сканований витяг з протоколу відповідної випускової кафедри (надається у разі, коли авторами тез доповідей є тільки студенти),

використовуючи веб-сторінку конференції https://indico.knu.ua/e/isu2019 , або електронною поштою до секретаріату конференції. Тема електронного листа та назва файлу з тезами доповіді повинні складатися з прізвищ авторів доповіді, наприклад: Петренко_Мороз_Шпильовий.rtf (у разі необхідності уточнення процедур реєстрації та подання тез, звертатися за тел. +38 050 222-5789, Котов Михайло Миколайович).

Матеріали, надані без заповнення реєстраційної форми, розглядатися не будуть. У випадку подання недостовірних та некоректних даних чи невідповідності тез доповіді висунутим вимогам (див. нижче) або тематиці конференції, оргкомітет залишає за собою право відхилити доповідь.

Після підтвердження включення доповіді до програми конференції, для публікації у збірнику тез автори повинні до 24 квітня 2019 року (включно) надіслати на поштову адресу оргкомітету сканований оригінал акту експертизи (з гербовою печаткою організації) про можливість опублікування матеріалів у засобах масової інформації.

Матеріали, надані без акту експертизи, публікуватися не будуть.

Надіслані електронні матеріали вважаються отриманими, якщо автор отримав підтвердження від оргкомітету.

Вимоги до тез доповіді

Тези повинні передавати основний зміст доповіді і містити: лаконічну назву, постановку завдання (проблеми) у загальному вигляді; формулювання завдання (мети) дослідження і обґрунтування його актуальності; наукову новизну у порівнянні з відомими роботами; короткий виклад розв’язку поставленого завдання; висновки, що містять основні отримані результати.

Матеріали доповіді не редагуються, за науковий зміст і викладення матеріалу несе відповідальність автор та його науковий керівник.

Обсяг тез доповіді – до двох сторінок формату А4 (297х210 мм) у книжковій орієнтації. Поля: ліве – 25 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – одинарний. Гарнітура шрифту – Times New Roman, кегль 14. Вирівнювання – за шириною. Номери сторінок (колонтитули) не ставити.

Матеріали набираються в текстовому редакторі у такому порядку:

1) УДК – вирівнювання за лівим краєм;

2) ініціали та прізвища авторів – вирівнювання за правим краєм;

3) назва організації, електронна пошта – вирівнювання за правим краєм, курсивом;

4) назва доповіді – вирівнювання за центром, відступ до – 6 пт, відступ після – 6 пт, усі символи прописні, без переносу слів;

5) текст доповіді – відступ першого рядка абзацу – 1,25 см, без переносу слів;

6) науковий керівник (обов’язково тільки для доповідей студентів), тире, посада, ініціали, прізвище – вирівнювання за правим краєм, відступ до – 6 пт, курсивом.

Заголовки таблиць – вирівнювання за правим краєм, шрифтом кегля 12. Підписи до рисунків – вирівнювання за центром, шрифтом кегля 12. Для набору формул використовувати вбудований у Microsoft Word 2007/2010 редактор формул з використанням таких стилів: Текст, Число – Times New Roman; Функція, Змінна – Times New Roman, курсив; Грецькі, Символ – Symbol; Матриця/вектор – Times New Roman, напівжирний. Встановлюються такі розміри: Звичайний – 12 пт.; Великий індекс – 7 пт.; Малий індекс – 5 пт.; Великий символ – 18 пт.; Малий символ – 12 пт.

Вимоги до доповіді

Тривалість – до 10 хв. Файл мультимедійної презентації – у форматі Microsoft Power Point (ppt або pps, або pptx) або у форматі PDF. Назва файлу повинна складатися з прізвищ авторів доповіді, наприклад: Петренко, Мороз, Шпильовий.pps .

Процедура реєстрації

Для реєстрації участі у конференції спочатку потрібно увійти до облікового запису у системі Indico. Кнопку входу розташовано у правому верхньому куті сторінки, поруч із меню вибору мови. Якщо користувач не має такого  облікового запису, необхідно створити новий:

Необхідно вказати адресу електронної поштової скриньки, на яку буде вислане посилання для завершення реєстрації у системі:

Увага! Через особливості налаштування поштових серверів, автоматично згенеровані повідомлення можуть позначатися як спам і не відображатися у вхідних листах. Тому, якщо протягом кількох хвилин після надсилання запиту Ви не отримали у відповідь лист-підтвердження, перевірте, будь ласка, папку Спам Вашої поштової скриньки.

Після переходу за посиланням з листа-підтвердження відкриється реєстраційна форма, яку необхідно заповнити для завершення процедури. Новостворений профіль може надалі використовуватись для реєстрації участі у всіх подіях, управління якими здійснюється через систему КНУ-Indico.

Для реєстрації тез доповіді слід перейти у розділ меню Реєстрація та надсилання тез ліворуч.  

menu

Необхідно вказати назву, тип доповіді (усна), авторів, вибрати секцію (наприклад, Інформаційна війна в парадигмах лінгвістики впливу чи Загальні питання інформаційної безпеки України), ввести анотацію та завантажити файл з тезами (через поле Вкладення), а також залишити контактний телефонний номер.